Esték és hajnalok E-Book


Esték és hajnalok - Gál Sándor pdf epub

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
TÖRTÉNELEM: 2007
ÍRÓ: Gál Sándor
ISBN: 9788080870331
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 5,16

MAGYARÁZAT:

Esték és hajnalok leírása „A jó mű­vek ön­ma­gunk­ra éb­resz­te­nek...” A könyv szép­sé­ge őszin­te­sé­gé­ben van, kis­sé az idő is ír­ta, lé­vén a szen­ve­dély ki­ala­ku­lá­sá­nak is tör­té­ne­te. Je­len­tős ré­sze egy­ko­ri va­dász­él­mé­nyek­ről szól: em­lé­ke­zé­sek, riportszerű be­szá­mo­lók. A va­dász­iro­da­lom sa­já­tos mű­faj, kü­lö­nös­nek tű­nik fel, né­mi­leg eg­zo­ti­kus­nak. Bár­sony Ist­ván egy­kor iro­dal­ma­sí­tot­ta a tör­té­ne­te­ket, Szé­che­nyi Zsig­mond, Kittenberg Kál­mán eg­zo­ti­kus vi­dé­kek­re vit­ték, ve­szé­lyes nagy­va­dak el­ej­té­sé­ről ír­tak. A ha­zai föl­dön por­tyá­zó „úr­va­dá­szok” jól meg­szer­ve­zett cser­ké­szé­se­i­ket, le­se­i­ket és haj­tó­va­dá­sza­i­kat örö­kí­tet­ték meg. A mű­fajt ál­ta­lá­ban szó­ra­ko­zá­sul, oku­lá­sul ki­tar­tás, iz­gal­mas ka­lan­dok és ne­mes fér­fi­as­ság jellemzik. Tű­rő­ké­pes­ség, bá­tor­ság, ön­fe­gye­lem! Ked­velt mű­fa­jom, szí­ve­sen ol­va­som, gim­na­zis­ta ko­rom­ban ar­ra csá­bí­tott, hogy ne ta­nár vagy mér­nök le­gyek, ha­nem in­kább prém­va­dász Alasz­ká­ban vagy leg­alábbis tát­rai vad­őr, szar­vas­bő­gés ide­jén! A va­dász­tör­té­ne­tek meg­moz­gat­ják a kép­ze­le­tet és meg­sej­te­tik az ősi szen­ve­dély szép­sé­gét. Gál Sán­dor köny­ve ha­son­ló s még­is más, ke­vés­bé eg­zo­ti­kus, mond­hat­nám, va­ló­ság- és földközelibb. Szá­mom­ra még­is von­zóbb ama­zok­tól, ta­lán mert sok­kal kö­ze­lebb áll hoz­zám. A szen­ve­dély­ről szól úgy, hogy köz­ben az be­épül a mű­be, át­jár­ja ap­ró rész­le­te­it, vé­gül a tar­ta­lom azo­nos lesz a szen­ve­dél­­lyel. Ír­nom kel­le­ne ró­la, töp­reng­tem, míg a köny­vet ol­vas­tam, és azon gon­dol­koz­tam, ho­gyan fo­gal­maz­hat­nám meg ol­va­sói él­mé­nye­met. Majd a könyv kö­ze­pe tá­ján olyan so­rok­ra ta­lál­tam, me­lyek­ben a szer­ző ma­ga fo­gal­maz­za meg, amit érez­tem. „Mi­vel so­ha nem volt mó­dom olyan he­lye­ken s olyan va­dak­ra va­dász­ni, hogy kü­lön­le­ges ka­lan­dok ré­sze­se le­het­tem vol­na, így ilyenfé­le él­mé­nye­im nem is ma­rad­hat­tak. Azon­ban meg­ma­radt szá­mom­ra a tá­gab­ban ér­tel­me­zett szü­lői táj ad­ta hét­köz­nap­ok szür­ké­nek tű­nő, ka­lan­dok­tól men­tes, szá­mom­ra még­is mér­he­tet­le­nül gaz­dag, sok év­ti­ze­des em­lé­kek so­ra.” An­nak, hogy a mű ma­ga a szen­ve­dély, a né­hány sor­ban van a lé­nye­ge! Gál Sán­dor szen­ve­dé­lye tár­gyát, an­nak ki­tel­je­se­dé­sét nem úgy kap­ta, nem is fi­zet­te meg, ha­nem le­he­tő­sé­ge­it ma­ga ke­res­te, kö­rül­mé­nye­it gyak­ran ma­ga te­rem­tet­te meg. S eb­ben sej­tem azt a moz­za­na­tot, ér­zem az ősi ösz­tönt, amely a va­dász­szen­ve­dély ele­mi in­dí­té­ka, vad és va­dász vi­szo­nyá­nak csu­pasz lé­tét, az örö­möt, me­lyet a ki­e­lé­gült szen­ve­dély okoz. Így tár­sul a szen­ve­dély­hez az ösz­tön és a cél­irá­nyos aka­rat, ame­lyek a szi­kár er­kölcs és a tisz­ta fér­fi­as­ság leg­ne­me­sebb épí­tő­anya­gai le­het­nek. Duba Gyu­la

...hetetlen rendezőelve szándékainktól függetlenül műkö­dik ... xleki: Őszi málna ... . E kivédhetetlen rendezőelv következtében közel húszéves vadászati szilencium semmivel sem pótolható idejét éltem át és meg. Xi és társai, a busmanok évezredek óta Afrika eldugott szavannáit lakják, őseikhez hasonlóan békében és harmóniában élnek egymással, távol minden civilizációtól. Ám egy napon egy felettük elhaladó repülőgépből kidobnak egy kólásüveget, mely csodával határos módon sértetlenül landol Xi faluja közelében. A busmanokat, akik még soha nem láttak üveget ... Hiányzik ... ESTEK AB » Mönsterkort ... . A busmanokat, akik még soha nem láttak üveget ... Hiányzik a csend, ami minden mögött van, hiányzik a távolság és az idő lassú ballagása, hiányoznak a hajnalok és az esték, hiányoznak a vasárnapok és a hétköznapok, hiányzik az egész rét - mert hiányzik az emberekből s a világból a béke.. Fekete István Hogyan estek ki a gyerekkocsiból kétéves korukban, hogy ette az anyjuk a körtét, amelynek a leve narancssárga ruhájára csorgott, hogy húzkodták másfél évesen az apjuk szakállát, és így tovább. A sarlatán pedig közli velük, hogy többé nem fognak álmatlanságban szenvedni, s elkéri a pénzt. Amikor itt az ősz, eljön a hűvös esték és didergő hajnalok ideje, egyre többször gondolunk arra, bizony ezt az évszakot sem ússzuk meg influenza és megfázás nélkül. Garancia természetesen nincs, de az egészen biztos, hogy ha felkészítjük immunrendszerünket, megerősítjük a testünk ellenállóképességét a téli ... Xi és társai, a busmanok évezredek óta Afrika eldugott szavannáit lakják, őseikhez hasonlóan békében és harmóniában élnek egymással, távol minden civilizációtól. Ám egy napon egy felettük elhaladó repülőgépből kidobnak egy kólásüveget, mely csodával határos módon sértetlenül landol Xi faluja közelében. A busmanokat, akik még soha nem láttak üveget ... rajtam van és az ember nem tudja kinek panaszkodjon. Úgy érzem, hogy elhagyom a régi énem, amiért oly sok ember elhagyott, fáj nagyon, de nem megoldás, ha mindenben benn vagyok (talán jobb lesz egy napon). Andalogva hajnalok hajnalán a mondataim suttogom a csaj hajába. Az esték azért parásak, mert elmúlik a varázsa Gyanítom összegyűjtött minden nyárvégi illatot, érlelt napmeleget, öreg esték és fáradt hajnalok mézeit, legédesebb maradékait az öreg nyárnak. A zamata sűrű, mély ha egy szemet a szádba veszel, s a nyelveddel hozzálapítod a szájpadlásodhoz, orrodba, szádba, tüdődbe, ereidbe...