Boldogság és gazdaság - A buddhista közgazdaságtan eszméi E-Book


Boldogság és gazdaság - A buddhista közgazdaságtan eszméi - Zsolnai László pdf epub

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
TÖRTÉNELEM: 2010
ÍRÓ: Zsolnai László
ISBN: 9789632792910
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 12,48

MAGYARÁZAT:

Boldogság és gazdaság - A buddhista közgazdaságtan eszméi leírása A kötet a budd­his­ta köz­gaz­da­ság­tan (budd­hist eco­no­mics) gon­do­lat­kö­ré­be nyújt be­te­kin­tést. A budd­his­ta köz­gaz­da­ság­tan - a budd­hiz­mus alap­esz­méi által ins­pi­rál­tan - a gaz­da­ság és a gaz­da­sá­gi te­vé­keny­sé­gek új­faj­ta meg­kö­ze­lí­té­sét adja. A ma ural­ko­dó (ma­inst­ream) köz­gaz­da­sá­gi meg­kö­ze­lí­tés­sel szem­ben a vá­gyak ön­kén­tes kor­lá­to­zá­sát, mások ön­zet­len szol­gá­la­tát hir­de­ti, a béke, az öko­ló­gi­ai fenn­tart­ha­tó­ság és a bol­dog­ság meg­va­ló­sí­tá­sá­ra tö­re­ked­ve. Ezek az esz­mék első hal­lás­ra meg­hök­ken­tő­nek tűn­het­nek az ön­ér­dek­kö­ve­tés­re sar­kalt, fo­gyasz­tás­ori­en­tált nyu­ga­ti ember szá­má­ra, azon­ban a je­len­ko­ri öko­ló­gi­ai és pénz­ügyi vál­ság egé­szen új meg­vi­lá­gí­tás­ba he­lye­zi a dol­go­kat.

...tozását, a mások önzetlen szolgálatát gazdaságosnak tekinti, sőt a ... Boldogság és gazdaság (könyv) - | Rukkola.hu ... ... Boldogság és gazdaság - A buddhista közgazdaságtan eszméi A budd­his­ta köz­gaz­da­ság­tan (budd­hist eco­no­mics) - a budd­hiz­mus alap­esz­méi által ins­pi­rál­tan - a gaz­da­ság és a gaz­da­sá­gi te­vé­keny­sé­gek új­faj­ta meg­kö­ze­lí­té­sét adja. A ma ural­ko­dó (ma­inst­ream) köz­gaz­da­sá­gi meg­kö­ze­lí­tés­sel, a ... Zsolnai László (szerk.) (2010): Boldogság és gazdaság. A buddhista ... PDF A buddhista közgazdaságtan eszméi - Typotex ... ... Zsolnai László (szerk.) (2010): Boldogság és gazdaság. A buddhista közgazdaságtan eszméi. A buddhista közgazdaságtan eszméi. Budapest: Typotex Kiadó - Boldogság és gazdaság - A buddhista közgazdaságtan eszméi zsolnai-laszlo-szerk-boldogsag-es-gazdasag-a-buddhista-kozgazdasagtan-eszmei_f0536030.jpg Typotex Kiadó, 2010229 oldalISBN: 9789632792910 Figyelem! Újra üzemel a honlapunk. A rendeléshez továbbra sem szükséges regisztrálni! Kategóriáink: Idegen nyelvű szakkönyv; Angol; Német; 30 -50 - 80 % kedvezmény Könyv ára: 2755 Ft, Boldogság és gazdaság - Zsolnai László (Szerk.), A buddhista közgazdaságtan (buddhist economics) - a buddhizmus alapeszméi által inspiráltan - a gazdaság és a gazdasági tevékenységek újfajta megközelítését adja. A ma uralkodó (mainstrea A buddhista tanító szakon folyó oktatás célja a buddhista hittudomány különböző megközelítési módszereket alkalmazó ágaiban jártas szakemberek képzése. ... Boldogság és gazdaság . Alcím: A buddhista közgazdaságtan eszméi. Szerző:...